top of page

Vispārējie noteikumi

1. Pirkuma līguma ar pārbaudi noslēgšana

1.1.  Pārdevējs pārdod Pircējam, bet Pircējs pērk ar iepriekšējas pārbaudes tiesību Pārdevēja piedāvāto preci.

1.2.  Pārdevējs izsaka piedāvājumu Pircējam nopirkt preci, aizpildot preces pārdošanas pieteikumu Pircēja interneta vietnē www.pardod.banknote.lv.

1.3.  Pircējs individuāli izvērtē katru pieteikumu un, ja Pircējs vēlas nopirkt Pārdevēja piedāvāto preci, Pircējs izmantojot elektroniskās sarakstes līdzekli sazinās ar Pārdevēju, lai vienotos par preces pirkuma maksu, iegūtu pirkuma līguma ar pārbaudi noslēgšanai nepieciešamo informāciju un noslēgtu ar Pārdevēju pirkuma līgumu ar pārbaudi.

1.4.  Pirkuma līgums ar pārbaudi ir noslēgts ar brīdi, kad Pircējs un Pārdevējs izmantojot elektroniskās sarakstes līdzekli vienojušies par pirkuma maksas apmēru precei un Pārdevējs ir apstiprinājis, ka piekrīt pirkuma līguma ar pārbaudi noteikumiem. Pēc pirkuma līguma ar pārbaudi noslēgšanas Pircējs nosūta uz Pārdevēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi Apstiprinājumu par pirkuma līguma ar pārbaudi noslēgšanu.

1.5.  Pirkuma līgums ar pārbaudi ir saistošs Pārdevējam ar tā noslēgšanas brīdi, bet Pircējam ir vienpusēja tiesība to atstāt spēkā vai no tā atkāpties. Pircējam nav pienākums pamatot vai paziņot atkāpšanās iemeslu Pārdevējam.

2. Preces pārbaude un pirkuma maksas samaksa

2.1.  Pēc pirkuma līguma ar pārbaudi noslēgšanas Pircējs sniedz Pārdevējam informāciju par preces nosūtīšanu kārtību:

         2.1.1   ar SIA DPD Latvija starpniecību, ja prece atbilst SIA DPD Latvija noteiktajiem sūtījumu maksimālajiem izmēriem un svaram (SIA DPD Latvija izmaksas par preces nosūtīšanu sedz Pircējs); vai

         2.1.2.  Pārdevējam nogādājot preci Pircēja norādītajā pieņemšanas adresē, ja prece neatbilst SIA DPD Latvija noteiktajiem sūtījumu    maksimālajiem izmēriem un svaram.

2.2.  Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā veikt Vispārīgo noteikumu 2.1.1. vai 2.1.2. apakšpunktā noteiktās darbības, lai pēc preces saņemšanas Pircējs varētu veikt tās pārbaudi.

2.3.  Pēc preces saņemšanas Pircējs veic preces pārbaudi un pieņem kādu no šiem lēmumiem:

         2.3.1.  Pircējs apstiprina preces pirkumu par iepriekš pielīgto pirkuma maksu un veic pirkuma maksas samaksu;

         2.3.2.  Pircējs atsakās no preces pirkuma par iepriekš pielīgto pirkuma maksu, bet nolemj piedāvāt Pārdevējam vienoties par jaunu pirkuma maksu; vai

         2.3.3.  Pircējs atsakās no preces pirkuma pavisam.

2.4.  Vispārīgo noteikumu 2.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pircējs izmantojot elektroniskās sarakstes līdzekļi par to informē Pārdevēju un veic iepriekš pielīgtās pirkuma maksas samaksu. Pircējs nosūta uz Pārdevēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par iepriekš pielīgtās pirkuma maksas samaksu.

2.5.  Vispārīgo noteikumu 2.3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pircējs izmantojot elektroniskās sarakstes līdzekli par to informē  Pārdevēju un gadījumā, ja Pircējs un Pārdevējs vienojas par jaunu pirkuma maksu, veic jaunās pirkuma maksas samaksu. Pircējs nosūta uz Pārdevēja pieteikumā norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par pirkuma līguma ar pārbaudi grozījumu noslēgšanu un jaunās pirkuma maksas samaksu.

2.6.  Ar brīdi, kad Pircējs ir nosūtījis Vispārīgo noteikumu 2.4. vai 2.5. punktā minēto apstiprinājumu Pārdevējam, Pircējs iegūst brīvas un neaprobežotas īpašuma tiesības uz preci.

2.7.  Līdz brīdim, kad Pircējs ir nosūtījis Vispārīgo noteikumu 2.4. vai 2.5. punktā minēto apstiprinājumu Pārdevējam, visu risku saistībā ar preces iešanu bojā vai bojāšanos, nes Pārdevējs.

2.8.  Pircējs veic pirkuma maksas samaksu ar bezskaidras naudas pārskaitījumu Pārdevējam uz Pārdevēja izmantojot elektroniskās sarakstes līdzekli norādīto Latvijas kredītiestādes norēķinu kontu, kas ir norādīts Pircēja nosūtītājā apstiprinājumā par pirkuma līguma ar pārbaudi noslēgšanu. Ar brīdi, kad pirkuma maksa ir saņemta iepriekš minētajā norēķinu kontā, ir uzskatāms, ka Pircējs ir samaksājis Pārdevējam, bet Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja pirkuma maksu par preci.

2.9.  Vispārīgo noteikumu 2.3.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā vai tad, ja Vispārīgo noteikumu 2.3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pircējs un Pārdevējs nevienojas par jaunu pirkuma maksu:

         2.9.1.  Pircējs apņemas 5 darba dienu laikā nosūtīt atpakaļ Pārdevējam preci uz Pārdevēja norādīto SIA DPD Latvija Paku Skapi, ja prece atbilst SIA DPD Latvija noteiktajiem sūtījumu maksimālajiem izmēriem un svaram; vai

         2.9.2.  Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā paņemt preci atpakaļ no Pircēja adresē, kur prece tika nodota Pircējam (ja vien nevienojas par citu atgriešanas adresi).

2.10.  Ja prece tiek nosūtīta atpakaļ Pārdevējam, tad viņam ir pienākums SIA DPD Latvija noteiktajā termiņā izņemt preci no SIA DPD Latvija Paku Skapja.

2.11.  Ja Pārdevējs neizņem atpakaļ nosūtīto preci no SIA DPD Latvija Paku Skapja un Pircējs to saņem atpakaļ vai Pārdevējs nepaņem preci atpakaļ Vispārīgo noteikumu 2.9.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad Pircējam ir tiesības piemērot glabāšanas komisiju 0,50 EUR apmērā par katru preces glabāšanas dienu un piemērot vienreizēju komisijuSIA DPD Latvija pakalpojumu izmaksu segšanai 5 EUR apmērā. Ja prece paliek Pircēja glabāšanā ilgāk nekā 30 dienas, tad Pircējam ir tiesības Pārdevēja vārdā un uzdevumā pārdot preci par brīvu cenu, no tās ieturot piemērotās komisijas, bet atlikušo pārdošanas cenu pārskaitīt uz Pārdevēja norādīto Latvijas kredītiestādes norēķinu kontu.

3. Pārdevēja apliecinājumi un garantijas

3.1.  Pārdevējs apliecina Pircējam, ka ir vienīgais preces īpašnieks, preces iegādes gadījumā ir veicis pilnu pirkuma maksas samaksu  par to, prece nav apgrūtināta ar lietu vai saistību tiesībām, prece ir brīvi un bez ierobežojumiem atsavināma, tā nav nodota lietošanā vai apsolīta trešajai personai un nepastāv jebkādi strīdi saistībā ar preci.

3.2.  Pārdevējs apliecina Pircējam, ka prece nav noziedzīgi iegūts līdzeklis un preces iegūšana nav notikusi, veicot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

3.3.  Pārdevējs apliecina Pircējam, ka ir pilngadīga un rīcībspējīga persona, un norādītais Latvijas kredītiestādes norēķinu konta numurs pieder Pārdevējam. 

3.4.  Pēc pirkuma maksas samaksas Pārdevējs apņemas neprasīt pirkuma līguma ar pārbaudi atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ vai neprasīt pirkuma maksas paaugstināšanu. Pirkuma masa ietver visus ar preces pārdošanu saistītos nodokļus (ja tādi ir maksājami), par kuru samaksu vienpersoniski ir atbildīgs Pārdevējs.

3.5.  Pārdevējs apliecina Pircējam, ka Pārdevējam ir saprotami pirkuma līguma ar pārbaudi noteikumi, it īpaši Pircēja tiesības atteikties pirkt preci bez pamatojuma un Pārdevēja atbildības par preces iešanu bojā vai bojāšanos līdz brīdim, kad Pircējs ir nosūtījis Vispārīgo noteikumu 2.4. vai 2.5. punktā minēto apstiprinājumu Pārdevējam.

3.6.  Pārdevējs apliecina Pircējam, ka Pārdevējam ir saprotams, ka viņš kā pirkuma līguma ar pārbaudi puse nav patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un viņam nav atteikuma tiesības attiecībā uz pirkuma līgumu ar pārbaudi.

3.7. Pārdevējs ar šo apliecina, ka prece ir viņa īpašums un tās pārdošana nav saistīta ar Pārdevēja komercdarbību/saimniecisko darbību. Pārdevējs ir informēts, ka par nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošanu vai nereģistrētas komercdarbības/saimnieciskās darbības veikšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība. 

4. Citi noteikumi

4.1. Pārdevējs nav tiesīgs cedēt no pirkuma līguma ar pārbaudi izrietošos prasījumus trešajai personai bez Pircēja rakstveida piekrišanas.

4.2. Pirkuma līgumam ar pārbaudi ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš neatrisināts strīds ir izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

bottom of page